poradnia k szprotawa ad

Było to wieloośrodkowe badanie z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo, zatwierdzone przez komitety badawcze dla ludzi z każdego uczestniczącego ośrodka. Założono, że wskaźnik ogólnoustrojowej infekcji wśród pacjentów przyjmujących placebo wynosiłby około 20 procent. W związku z tym obliczyliśmy, że każda z trzech grup badanych powinna zawierać 130 pacjentów, aby dać wynik 90 procent, aby wykazać 50 procentową redukcję częstości występowania zakażenia ogólnoustrojowego w grupie immunoglobulin z rdzeniem lipopolisacharydowym, z poziomem 5 procent. znaczenia. Jednostronny poziom istotności został wykorzystany do obliczenia wielkości próbki, ponieważ celem badania nakreślonego w momencie rozpoczęcia badania było wykazanie istotnego pozytywnego skutku profilaktyki immunoglobuliny; w przeciwnym razie leczenie to nie byłoby możliwe w przyszłości. Jednak w tym raporcie podaje się dwustronne wartości P. Analiza bezpieczeństwa została przeprowadzona przez niezależny komitet nadzoru po przyjęciu od 90 do 100 pacjentów.
Kryteria kwalifikacji
Na podstawie częstości występowania infekcji pooperacyjnych odnotowanych w poprzednim badaniu hiperimmunizacyjnej plazmy zawierającej przeciwciało J5, do badania zakwalifikowano 13 pacjentów, którzy przeszli jeden z następujących siedmiu rodzajów operacji: chirurgia przełyku z powodu raka, zakażone operacje brzuszne (dla przykład chirurgii ropni brzusznych, przetok lub perforacji), operacje brzuszne drugiego spojrzenia po niepowodzeniu wcześniejszej procedury, operacja w przypadku ciężkiego krwotoku z przewodu pokarmowego wymagająca przetoczenia więcej niż 10 jednostek krwi, płukanie otrzewnej w przypadku ciężkiego zapalenia trzustki z więcej niż 10 trzy cechy opisane przez Ransona i wsp., 18 operacji na pękniętych tętniaków aorty lub tętniaków wymagających przetoczenia ponad 20 jednostek krwi i chirurgii w przypadku ciężkiego urazu brzusznego lub pozaotrzewnowego wymagającego więcej niż 10 jednostek krwi i intubacji przez tchawicę więcej niż 24 godziny. Otrzymano świadomą zgodę od każdego uczestnika. Wszyscy pacjenci, którzy wyrazili zgodę na więcej niż 16 lat, zostali przyjęci, jeśli zostali przyjęci na OIOM w ciągu poprzednich 36 godzin i oczekiwano, że pozostaną tam przez co najmniej 48 godzin.
Pacjenci nie kwalifikowali się, jeśli mieli kliniczne objawy zakażenia ogólnoustrojowego podczas randomizacji (patrz definicje infekcji, poniżej). Ponadto, we wszystkich pacjentach przy wejściu wykonywano posiew krwi i wykluczono wszystkich pacjentów z bakteriemią. Dodatkowe kryteria wykluczenia obejmowały dowody wstrząsu, decyzję o nieotrzymaniu optymalnej terapii, prawdopodobieństwo zgonu w ciągu 48 godzin, ciążę i wcześniejszą randomizację w badaniu lub otrzymanie immunoglobuliny podczas trzech miesięcy przed badaniem.
Centra Randomizacji i Uczestnictwa
Randomizacja została przeprowadzona przez farmaceuty uczestniczących ośrodków badawczych według skomputeryzowanych list generowanych przez program losowy. Pacjenci byli zrównoważeni w równych blokach po sześć i rozwarstwiali się zgodnie z którym z siedmiu rodzajów operacji, które przeszli; stratyfikację przeprowadzono oddzielnie dla każdego uczestniczącego ośrodka. Każdy pacjent pozostawał w tej samej grupie badanej przez cały okres próby.
Liczba pacjentów, którzy zostali zapisani i którzy mogliby zostać poddani ocenie w siedmiu uczestniczących ośrodkach badawczych, była następująca: Saint-Luc, Bruksela, Belgia – 99 pacjentów zapisało się do badania, a 93 pacjentów oceniło; Lozanna, Szwajcaria – odpowiednio 86 i 86; Bazylea, Szwajcaria – odpowiednio 52 i 51; Zürich, Szwajcaria – odpowiednio 48 i 46; Saint-Pierre, Bruksela – odpowiednio 30 i 28; Genewa – odpowiednio 25 i 15 lat; i Providence, Rhode Island -12 i 10, odpowiednio
[więcej w: stomatolog pruszków, olx strzegom, fibroki allegro ]