poradnia k szprotawa ad 5

Test chi-kwadrat wykorzystano do oceny danych jakościowych oraz jednostronnej analizy wariancji w celu oceny danych ilościowych. We wszystkich analizach początkowo dokonywano porównań trójstronnych; poszczególne grupy były porównywane tylko wtedy, gdy te ogólne analizy wykazały znaczne różnice. Przyjmowano, że dane dotyczące infekcji uzyskano w trzech procesach Poissona, po jednym dla każdego z badanych czynników. Częstość zakażeń analizowano parami, z dużą próbą, w przybliżeniu, do porównania średnich Poissona, 22 aby uwzględnić możliwość wielu zakażeń u pojedynczego pacjenta. Zastosowano dwustronne wartości P, jak wskazano powyżej. Metoda Kaplana i Meier23 została użyta do oszacowania rozkładu czasów do pierwszej ogniskowej infekcji w każdej grupie badawczej, a test log-rank dla wielu grup wykorzystano do porównania rozkładów czasu przeżycia.24 Z powodu dużej prawidłowości W celu porównania różnych mierników zachorowalności, takich jak liczba dni hospitalizacji i dni w OIOM, wykorzystano przekroje ogonów, nieparametryczny test Kruskala-Wallisa. [25] Dane te podsumowano jako mediany i zakresy.
Wyniki
Monitorowanie bezpieczeństwa i wyłączenia
Od stycznia 1987 r. Do czerwca 1989 r. (30 miesięcy) do badania przyjęto 352 pacjentów. Z infuzjami wiązało się 10 zdarzeń niepożądanych: gorączka u czterech pacjentów, przejściowy spadek ciśnienia krwi w trzech, wysypka na dwóch i reakcja anafilaktyczna w jednym. Trzy zdarzenia wystąpiły w grupie placebo, pięć w grupie immunoglobuliny odpornościowej rdzeni lipopolisacharydów i dwie w standardowej grupie immunoglobulin. Jedna infuzja standardowej immunoglobuliny była związana z reakcją anafilaktyczną.
Dwudziestu jeden pacjentów wykluczono z analizy z następujących powodów: brak kwalifikowalności (dziewięciu pacjentów), obecność bakteriemii lub wstrząsu po randomizacji (siedem), wycofanie zgody (trzy) i decyzja o zaprzestaniu wszystkich terapii w kilka godzin po randomizacja (dwie). Ponadto wykluczono dwóch pacjentów, ponieważ przerwano wlew – u jednego pacjenta z powodu przeciążenia płynem, aw drugim z powodu reakcji anafilaktycznej.
Charakterystyka w Randomizacji
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka grup badawczych podczas losowania * Można ocenić 329 pacjentów. Ich stratyfikację według rodzaju operacji i ich ważnych cech w randomizacji przedstawiono w Tabeli 1. Nie było istotnych różnic między trzema grupami badawczymi pod względem wieku, masy ciała, wyniku APACHE II (Fizjologia ostra i przewlekła ocena zdrowia26), odstępu czasu między OIOM i pierwszy wlew, stosunek płci, liczba pacjentów z różnymi rodzajami operacji, nasilenie i typy chorób podstawowych, leczenie antybiotykami lub obecność infekcji ogniskowych przy wejściu.
Poziomy IgG w surowicy i poziomy przeciwciał IgG lipopolisacharydu anty-R595
Rysunek 1. Rysunek 1. Poziomy IgG w surowicy przed i po infuzji trzech badanych agentów. Symbole oznaczają średnie, a odchylenia standardowe T barów. C-LPS oznacza rdzeń lipopolisacharydu (kółka).
Liczba infuzji podawanych podczas okresu badania była podobna w trzech grupach i wynosiła średnio 1,5 naparu na pacjenta
[hasła pokrewne: metoda opcji autyzm, solphadermol, excedrin migrastop ]