Dożylna immunoglobulina do zapobiegania zakażeniom szpitalnym u noworodków o małej masie urodzeniowej czesc 4

Częstotliwość powikłań i cech matek niemowląt w momencie rozpoczęcia badania, według grupy badawczej. * Aby upewnić się, że nie było różnicy z powodu braku równowagi między grupami, ustaliliśmy częstotliwość wybranych powikłań matek i cechy noworodków przy wejściu . Częstotliwość tych zmiennych była podobna w obu grupach (Tabela 1), z wyjątkiem znacznie większej liczby niemowląt z odpowiednimi masami urodzeniowymi dla wieku ciążowego w grupie immunoglobulin. Tolerancja i bezpieczeństwo dożylnej immunoglobuliny
Spośród 584 niemowląt, którym podano infuzję podczas badania, 297 otrzymywało 1163 infuzji placebo, a 287 otrzymywało 1125 infuzji immunoglobuliny (średnia, 3,9 infuzji na niemowlę w każdej grupie). Działania niepożądane odnotowano podczas 10 infuzji (5 w każdej grupie badanej lub <1 procent). Obejmowały one łagodny wzrost lub spadek ciśnienia krwi, częstości akcji serca lub temperatury, które uległy odwróceniu, gdy szybkość infuzji uległa spowolnieniu. Dwoje niemowląt w każdej grupie miało przeciążenie płynem po infuzji i leczono je pojedynczymi dawkami furosemidu. Poziomy asparaginianu i aminotransferazy alaninowej określono jako część rutynowej obserwacji lub z przyczyn klinicznych u 42 niemowląt w grupie placebo i 35 w grupie immunoglobulin w wieku dwóch miesięcy lub więcej. Tylko z 61 bezobjawowych niemowląt ocenianych po wypisaniu ze szpitala miało podwyższony poziom asparaginianu w surowicy i aminotransferazy alaninowej; to dziecko otrzymało placebo. Spośród 16 ocenianych z przyczyn klinicznych 6 (4 w grupie placebo i 2 w grupie immunoglobulin) miało podwyższenie, a większość z nich przypisano cholestazie związanej z całkowitym odżywianiem pozajelitowym lub z udowodnioną sepsą bakteryjną.
Poziomy IgG w surowicy przed i podczas badania
Ryc. 1. Rycina 1. Średnie poziomy IgG w surowicy podczas rejestracji przed każdą infuzją i jeden tydzień po ostatniej infuzji, zgodnie z kategorią urodzeniowo-wagową, w grupie placebo i grupie immunoglobulin globulinowych. Kategorie wagowo-urodzeniowe są oznaczone następująco: krzyże 500 do 750 g, trójkąty od 751 do 1000 g, gwiazdki od 1001 do 1250 g, kwadraty od 1251 do 1500 gi od Xs od 1501 do 1750 g. Immunoglobulinę lub placebo podano po raz pierwszy w dniu 0 badania.
Przeanalizowaliśmy stężenia IgG w surowicy podczas rejestracji, przed każdą infuzją i tydzień po piątej infuzji. Przy przyjęciu, średni (. SD) poziom IgG w grupie otrzymującej placebo wynosił 520 . 231 mg na decylitr, wartość podobna do obserwowanej w grupie immunoglobulin (536 . 222 mg na decylitr, P = 0,174 dla tp -test). Wśród pacjentów otrzymujących placebo ten początkowy poziom IgG stopniowo spadał do 443 . 174 mg na decylitr w tydzień po wprowadzeniu do badania, 303 . 120 mg na decylitr w trzy tygodnie, 215 . 101 mg na decylitr w pięć tygodni, 181 . 128 mg na decylitr. po siedmiu tygodniach i 167 . 139 mg na decylitr po ośmiu tygodniach. Średnie poziomy IgG w surowicy u niemowląt otrzymujących immunoglobulinę były istotnie wyższe w każdym z tych czasów: odpowiednio 651 . 221, 549 . 165, 487 . 141, 468 . 116 i 591 . 150 mg na decylitr (P <0,001 dla wszystkich porównania). Zgodnie z oczekiwaniami stężenia IgG w surowicy podczas rekrutacji były bezpośrednio związane z masą urodzeniową i spadały zgodnie z oczekiwanym okresem półtrwania IgG (ryc. [podobne: endodoncja mikroskopowa kraków, olx głubczyce, olx strzegom ]