Brodalumab, przeciwciało przeciwko receptorowi interleukiny 17 do łuszczycy AD 4

Co więcej, około 30% pacjentów w grupie placebo miało pogarszającą się łuszczycę, co pokazują ujemne wartości procentowej poprawy wyniku PASI (ryc. 3 w dodatkowym dodatku). Podobnie jak w przypadku pierwotnego punktu końcowego, wyniki dla drugorzędowych punktów końcowych PASI co najmniej 50% i co najmniej 75% poprawy wyniku PASI były znaczące po 2 tygodniach we wszystkich grupach z grupą otrzymującą brodalumab, a znaczna poprawa drugorzędne punkty końcowe PASI między 2. a 4. tygodniem (dane nie pokazane). Pacjenci, którzy otrzymali brodalumab w porównaniu z placebo, również odnotowali znaczny spadek odsetka powierzchni ciała dotkniętej łuszczycą (Tabela 2). Podobnie, istotnie wyższy odsetek pacjentów w grupie brodalumabu niż w grupie placebo został oceniony jako wolny od łuszczycy (wynik 0 na globalnej ocenie statycznego lekarza) lub jako osoba z minimalną chorobą (wynik 1) w 12. tygodniu (tabela 2). Wyniki na DLQI były znacząco niższe (co wskazuje na mniejszy wpływ choroby na jakość życia związaną ze stanem zdrowia) w grupie brodalumabu niż w grupie placebo (tabela 2). Wyniki na składniku fizycznym SF-36 były istotnie wyższe (co wskazuje na poprawę samopoczucia) w grupie 140 mg mg na brodalumab niż w grupie placebo, a wyniki na składniku mentalnym SF-36 były istotnie wyższe w grupie mg i 210 mg grupy brodalumabu niż w grupie placebo; porównania między grupą placebo a grupami otrzymującymi inne dawki brodalumabu nie były znaczące.
Udoskonalenia w pomiarach biomarkerów skórnych zaobserwowano w grupach z brodalumabem (Tabela 2 i Fig. 4 w dodatkowym dodatku), chociaż moc statystyczna była ograniczona przez małe liczby. Spośród 20 par próbek pobranych z biopsji (uzyskanych przed podaniem pierwszej dawki badanego leku oraz w 12. tygodniu), 19 można było ocenić na podstawie analizy histologicznej. Keratyna 16 (K16) zabarwienie górnego naskórka zmniejszyło się we wszystkich próbkach z grup 140 mg, 210 mg i 280 mg, przy czym 11 z 12 próbek z tych grup miało barwienie K16 ograniczone do podstawowych keratynocytów w tygodniu 12. Grubość naskórka i skórna liczba CD3 zmniejszyły się istotnie w stosunku do wartości wyjściowych w grupach 140 mg i 210 mg brodalumabu. Skurczowe liczby CD3 również znacząco spadły w grupie otrzymującej 70 mg mg, a grubość naskórka zmniejszyła się istotnie w grupie 280 mg.
Podczas oceny w tygodniu 16 (6 tygodni po ostatniej dawce badanego leku w grupach otrzymujących 70 mg, 140 mg i 210 mg brodalumabu oraz 8 tygodni po ostatniej dawce w grupie 280 mg) średni odsetek poprawa oceny PASI wyniosła odpowiednio 40,2%, 72,0%, 75,5% i 58,5% w grupach otrzymujących odpowiednio 70 mg, 140 mg, 210 mg i 280 mg brodalumabu, w porównaniu z 13,5% w grupie placebo (P <0,001 dla porównania wszystkich grup brodalumabu z grupą placebo); Ulepszenia te były niższe niż te obserwowane w 12 tygodniu. Podobnie odsetek pacjentów z 50%, 75%, 90% lub 100% poprawą wyniku PASI w 16 tygodniu (dane nie przedstawione) we wszystkich grupach z brodalumabem był niższy. niż wartości procentowe w 12. tygodniu (tabela 2). Podobny trend zaobserwowano w odniesieniu do innych drugorzędowych punktów końcowych skuteczności oraz w odniesieniu do wyników zgłaszanych przez pacjentów.
Bezpieczeństwo
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane. W ciągu pierwszych 12 tygodni badania, 68% pacjentów w grupie 70 mg mg, brodalumab, 69% w grupie 140 mg, 82% w grupie 210 mg, 73% w grupie 280 mg, i 62% w grupie placebo miało co najmniej jedno zdarzenie niepożądane (Tabela 3). Najczęściej zgłaszanymi zdarzeniami niepożądanymi były zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, zakażenie górnych dróg oddechowych, bóle stawów i rumień w miejscu wstrzyknięcia (Tabela 3). Badany lek został przerwany u jednego pacjenta w grupie otrzymującej 280 mg brodalumabu, który zgłaszał łagodną pokrzywkę w dniu badania 26.
Podczas badania zgłoszono trzy poważne zdarzenia niepożądane: kolka nerkowa u jednego pacjenta w grupie otrzymującej 70 mg brodalumabu w dniu badania 121, która ustąpiła (bez zmian w schemacie badania leku) w 134 dniu po hospitalizacji i interwencji chirurgicznej; ciąża ektopowa u jednego pacjenta w grupie placebo w 87 dniu badania, która doprowadziła do hospitalizacji i interwencji chirurgicznej, ale nie wymagała zmian w schemacie badania leku; oraz neutropenię bezobjawową stopnia 3 w 16 dniu badania u jednego pacjenta w grupie otrzymującej 210 mg brodalumabu. Drugi przypadek neutropenii bezobjawowej stopnia 3 odnotowano w dniu 13 badania u innego pacjenta w grupie 210 mg. W przypadku obu pacjentów z neutropenią, nieprawidłowe wartości laboratoryjne zaobserwowano przy pierwszej ocenie po rozpoczęciu badania leku (tydzień 2) i ustąpiły, gdy lek badany został wstrzymany
[hasła pokrewne: leczenie niepłodności, stomatologia implanty, stomatologia katowice ]
[patrz też: dyżury aptek polkowice, rumia dentysta, ilu jest lekarzy w polsce ]