Brodalumab, przeciwciało przeciwko receptorowi interleukiny 17 do łuszczycy AD 2

Pacjenci musieli mieć negatywne wyniki testu na obecność antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B, wirusa zapalenia wątroby typu C, wirusa niedoboru odporności u ludzi i gruźlicy (ocenianego za pomocą tuberkulinowego testu skórnego) i nie mogli być w ciąży ani karmić piersią. Przed wzięciem udziału w badaniu każdy pacjent wyraził pisemną świadomą zgodę. Pacjenci z łuszczycą niezwiązaną z lekką lub z lekiem, z niedawną poważną infekcją lub nawracającymi zakażeniami lub poważną chorobą towarzyszącą i pacjentami z aktywnym rakiem lub historią raka, z wyjątkiem przypadków raka szyjki macicy lub raka skóry zarodkowego, które powiodło się z powodzeniem leczonych, zostały wykluczone. Pacjenci, którzy otrzymali systemową terapię, fototerapię lub leczenie środkami biologicznymi (innymi niż efalizumab i rituximab), mogli uczestniczyć po określonych okresach wymywania. Zastosowanie terapii miejscowej podczas badania ograniczało się do glukokortykoidów klasy III do VII na skórze głowy, pachach i pachwinie; inne miejscowe terapie musiały zostać przerwane i wymagany był okres wymywania (4 tygodnie dla glukokortykoidów klasy I lub II i 2 tygodnie dla wszystkich innych), zanim można było rozpocząć badanie leku.
Projekt badania i nadzór
Przeprowadziliśmy randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badanie z zakresem dawek w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania brodalumabu u pacjentów z łuszczycą zwykłą o ciężkim przebiegu. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej placebo lub do grupy otrzymującej brodalumab w dawce 70 mg, 140 mg lub 210 mg, podawanej podskórnie w 1. dniu oraz w 1, 2, 4, 6, 8 i 10 tygodniu lub w dawka 280 mg podawana podskórnie w 1. dniu oraz w 4 i 8 tygodniu. Pacjentów zapisano do 23 placówek międzynarodowych. Próbki biopsyjne uzyskano od 20 pacjentów przed podaniem pierwszej dawki badanego leku, aw 12 tygodniu za opcjonalny substytut skóry i biopsji, który przeprowadzono w 7 miejscach. Protokół badania (dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie) został zatwierdzony przez instytutową komisję odwoławczą lub komisję etyczną w każdej uczestniczącej witrynie. Pierwszy pacjent został zapisany 9 grudnia 2009 r., A okres zapisów zakończył się 26 kwietnia 2010 r.
Badanie zostało sfinansowane przez Amgen. Przedstawiciele Amgen, we współpracy z pierwszym autorem, zaprojektowali badanie. Amgen przeprowadził analizy danych. Wszyscy autorzy interpretowali dane i współpracowali przy przygotowaniu manuskryptu przy wsparciu profesjonalnego pisarza medycznego finansowanego przez Amgen. Wszyscy autorzy podjęli decyzję o przesłaniu rękopisu do publikacji i zapewnili kompletność i dokładność danych i analiz oraz wierność badania do protokołu.
Ocena skuteczności i bezpieczeństwa
Podstawową oceną skuteczności była procentowa poprawa wyniku PASI w 12 tygodniu. Drugorzędne oceny skuteczności obejmowały odsetki pacjentów z 50%, 75%, 90% i 100% poprawą w stosunku do wartości wyjściowej w skali PASI; procent powierzchni ciała dotkniętej łuszczycą (0 do 100%); oraz ocenę globalnej oceny statycznego lekarza, 6-punktową skalę z ocenami od 0 (wyraźna lub bez widocznej choroby) do 5 (ciężka choroba). Do wyników zgłaszanych przez pacjentów zaliczono wskaźnik jakości życia dermatologii (DLQI, w którym wyniki obejmują od 0 do 30, z niższymi wynikami wskazującymi na mniejszy wpływ choroby na jakość życia związaną ze zdrowiem22) i wyniki badań lekarskich 36-punktowe Formularz Oceny Zdrowotnej (SF-36) pod względem fizycznym i umysłowym (od 0 do 100, przy czym wyższe wyniki wskazują na lepsze samopoczucie23).
Bezpieczeństwo oceniono na podstawie oceny zdarzeń niepożądanych, poważnych zdarzeń niepożądanych oraz rutynowych wartości hematologicznych i laboratoryjnych. Do oceny stopnia nasilenia zdarzeń niepożądanych zastosowano Ogólną definicję terminologii dla zdarzeń niepożądanych, wersja 4.0, opublikowaną przez National Cancer Institute w wersji 4.0. Wszyscy pacjenci, którzy zostali w badaniu, ukończyli dodatkową wizytę w 16 tygodniu w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa.
Analiza statystyczna
Analizy charakterystyki demograficznej i wyjściowej oraz końcowe punkty skuteczności (z wyjątkiem wyników zgłoszonych przez pacjentów) zostały wykonane na danych od wszystkich pacjentów, którzy zostali poddani randomizacji (pełny zestaw analiz), zgodnie z zasadą zamiaru leczenia. Analizy punktów końcowych bezpieczeństwa wykonano u wszystkich pacjentów poddanych randomizacji, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę badanego leku. Analizy wyników z udziałem pacjentów zostały wykonane na danych od wszystkich pacjentów, którzy przeszli randomizację i którzy ukończyli co najmniej jedną ocenę po zakończeniu okresu. Planowana rekrutacja 175 pacjentów (około 35 pacjentów w każdej grupie) opierała się na punkcie końcowym skuteczności 75% poprawy wyniku PASI; oszacowaliśmy, że przy próbie 35 w każdej grupie, badanie będzie miał
[podobne: Stomatolog Ursynów, urolog Wrocław, stomatologia implanty ]
[hasła pokrewne: szpital psychiatryczny katowice, endodoncja mikroskopowa kraków, olx węgrów ]